fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informace dle zák. 106/1999 Sb.

Informace poskytované na základě zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Základní škola, Praha 9 - Lehovec

2. Důvod a způsob založení

Organizace je zřízena jako příspěvková organizace Městskou částí Praha 14. Předmět činnosti organizace je základní vzdělávání a je vymezeno zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

Veškeré kontaktní údaje naleznete pod tímto odkazem.

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola, Praha 9 - Lehovec
Chvaletická 918/3
19800 Praha 9

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola, Praha 9 - Lehovec
Chvaletická 918/3
19800 Praha 9

4.3 Úřední hodiny

Po-Pá  7:00 - 8:00 a 13:00 - 14:00

4.4 Telefonní čísla

Sekretariát školy: 281 012 391
Další kontakty naleznete pod tímto odkazem.

4.5 Čísla faxu

-

4.6 Adresa internetové stránky

www.zschvaleticka.cz

4.7 Adresa e-podatelny

info@zschvaleticka.cz
ID datové schránky: 6tjyzvp

4.8 Další elektronické adresy

ředitel školy Mgr. Josef Knepr: j.knepr@zschvaleticka.cz
statutární zástupce ředitele školy Mgr. Klára Hrušková: k.hruskova@zschvaleticka.cz
Další elektronické adresy naleznete pod tímto odkazem.

5. Případné platby lze poukázat

Škola a školní družina - číslo účtu: 2000912359/0800
Školní jídelna - číslo účtu: 35-2000912359/0800
Výlety, zájezdy, školy v přírodě, plavání - číslo účtu: 19-2000912359/0800

Pro konkrétní platbu obdržíte vždy variabilní symbol a případné další informace k platbě.

6. Identifikační číslo

61381233

7. Daňové identifikační číslo

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Informace o ochraně osobních údajů

Seznam agend

8.2 Rozpočet

Rozpočet školy naleznete pod tímto odkazem.

9. Žádosti o informace

Žádosti o podání informace včetně žádostí v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se podávají písemně v sídle školy. Běžné informace týkající se výchovně vzdělávacího procesu jsou oprávněni podávat třídní učitelé. Kontakty na konkrétní vyučující najdete pod tímto odkazem.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání lze podat osobně v sídle školy, doručit písemně na kontaktní poštovní adresu, zaslat elektronicky na adresu info@zschvaleticka.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID: 6tjyzvp.

Stížnosti ve věci výchovně vzdělávacího procesu se řeší s odpovědnými pedagogickými pracovníky. Není-li stěžovatel se způsobem vyřízení stížnosti spokojen, může ji podat řediteli nebo písemně na sekretariát školy. Stížnosti v ostatních záležitostech včetně stížností na zaměstnance školy se podávají osobně řediteli školy nebo písemně v sídle školy.

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku proti rozhodnutí ředitele školy v režimu správního řízení jsou vždy uvedeny v poučení, které je součástí rozhodnutí. Další náležitosti opravných prostředků, včetně postupů a pravidel, která je třeba při jejich podání dodržet jsou uvedeny v příslušných ustanoveních zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Odvolat se proti rozhodnutím mimo režim správního řízení je možno u ředitele školy, který rozhodne o dalším postupu.

12. Formuláře

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o prominutí (snížení) úplaty
Žádost o uvolnění z výuky
Žádost o přestup žáka základní školy do jiné základní školy

Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na sekretariátu v sídle školy.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Přijetí k základnímu vzdělávání – Zápis dětí k základnímu vzdělávání vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, kde je definován takto:  § 36 odst. 3 školského zákona: "Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce."  § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: "Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku." Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze tedy považovat za porušení jeho právních povinností, a jde tudíž o přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona. Dle školského zákona žádost o přijetí podává zákonný zástupce, účast dítěte není nutná. Přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se děje na základě předem vyhlášeného zápisu k povinné školní docházce. Termín zápisu je vždy zveřejněn na internetové adrese školy a na vývěsce školy dostupné v sídle školy. Při zápisu k povinné školní docházce zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a prokáže totožnost svým občanským průkazem. Vyplní přihlášku k zápisu a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání spolu s prohlášením zákonných zástupců o vzájemné shodě při zastupování ve správním řízení.

Přestup žáka základní školy do jiné základní školy – při přestupu žáka základní školy do jiné základní školy předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a prokáže totožnost svým občanským průkazem. Vyplní žádost o přestup žáka základní školy do jiné základní školy spolu s prohlášením zákonných zástupců o vzájemné shodě při zastupování ve správním řízení.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Sdělení č.104/1991 FMZV o Úmluvě o právech dítěte
Zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č.2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání na středních školách
Vyhláška 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vyhláška 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky
Vyhláška 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních
Vyhláška 73/2005 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - všechny předpisy ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

14.2 Vydané právní předpisy

-

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace poskytujeme bezplatně.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

-

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

-

16.2 Výhradní licence

-

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy je k dispozici pod tímto odkazem.