fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Spolek rodičů

Spolek rodičů ZŠ Chvaletická je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Účel spolku

  • Spolek hájí práva, potřeby a zájmy žáků ZŠ Chvaletická, aktivně pomáhá ZŠ Chvaletická při plnění jejího poslání, koordinuje vzájemné vztahy mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků základní školy.
  • Spolek zejména zjišťuje potřeby a zájmy žáků, zprostředkovává vzájemnou informovanost a výměnu zkušeností mezi členy Spolku, seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi a podílí se na jejich vyřizování.