fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pravomoci školské rady jsou dány § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Pravomoci školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řády a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Členové školské rady za zřizovatele:

 • Ing. Miroslav Froněk
 • Klára Holá
Členové školské rady za ZŠ:

 • Mgr. Iva Brabcová
 • Mgr. Jana Bartáková
Členové školské rady za zákonné zástupce:

 • Radim Lovětínský
 • MUDr. Markéta Procházková
Jednací řád školské rady


Zápisy ze zasedání školské rady