fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Česká školní inspekce
Pražský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________
INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Čj. ČŠIA-218/14-A
Název právnické osoby
vykonávající činnost školy Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918
Sídlo Chvaletická 918, 198 00 Praha 9 - Lehovec
E-mail právnické osoby j.knepr@zschvaleticka.cz
IČO 61381233
Identifikátor 600040585
Právní forma Příspěvková organizace
Zastoupená Mgr. Josefem Kneprem, ředitelem školy
Zřizovatel Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073,
198 21 Praha 9 – Černý Most
Místo inspekční činnosti Chvaletická 918, 198 00 Praha 9 – Lehovec
Rochovská 692, 198 00 Praha 9 – Lehovec
Termín inspekční činnosti 10. – 13. únor 2014
Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.
Předmět inspekční činnosti
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou
podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu
a výsledků vzdělávání podle příslušného vzdělávacího programu; zjišťování a hodnocení
naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým
vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona a zjišťování
souladu školního vzdělávacího programu školní družiny se školským zákonem.
Charakteristika
Právnická osoba vykonává činnost základní školy (dále „škola“), školní družiny a školní
jídelny. Pro svou činnost využívá dvě budovy, které mají bezbariérový přístup. Aktuálně ji
navštěvuje 681 žáků (kapacita 700). Za poslední dva roky škola zaznamenala nárůst o 110
žáků. Vzdělávání zabezpečuje 39 učitelů. Škola nabízí zájmové vzdělávání formou školní
Česká školní inspekce Inspekční zpráva
Pražský inspektorát Čj.: ČŠIA-218/14-A
2
družiny a nadstandardní množství kroužků i mimoškolních akcí. Školní vzdělávací
program (dále „ŠVP“) klade důraz na vzdělávání žáků v oblasti informační a komunikační
technologie, cizích jazyků a efektivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami (dále „SVP“) na prvním stupni. Od šestého ročníku mají žáci zařazeny volitelné
předměty. Jejich nabídka je bohatá, kromě výběru z nabídky cizích jazyků to jsou
předměty: Cvičení z českého jazyka, Informační technologie, Moderní věda, Sportovní hry
– plavání, Sportovní hry, Tvořivá dílna, Komunikativní dovednosti, Finanční gramotnost,
Planeta Země, Seminář ze zeměpisu, Odívání a Vaření. V 7. ročníku je vyučován předmět
tělesná výchova v anglickém jazyce (tzv. CLIL TV). Z dalších cizích jazyků si žáci mohou
od osmého ročníku vybrat mezi španělským, ruským nebo německým jazykem. Škola
nabízí bezplatnou výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků – cizinců z tzv.
třetích zemí.
Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů
Řízení školy
Ředitel školy je ve funkci devátým rokem a splňuje právně stanovené podmínky pro její
vykonávání. Plánování činností vychází z koncepce školy, kterou se daří naplňovat, vedení
využívá i poznatků z provedených analýz a ze závěrů autoevaluace školy. Styl řízení je
demokratický, vychází z každodenního kontaktu s pedagogy a operativního řešení
výchovně vzdělávacích záležitostí. Rovnoměrné rozvržení pravomocí a povinností mezi
členy vedení školy napomáhá efektivnímu řízení. Dílčí působnost ředitel převedl i na
metodické orgány, které sledují a hodnotí zejména plnění ŠVP v jednotlivých předmětech,
zabývají se vypracováním srovnávacích kontrolních prací, jejich analýzou i organizačními
záležitostmi. Hospitační činnost vedoucích pracovníků i průběžné kontroly poskytují
dostatek podkladů pro vyhodnocení kvality výchovně vzdělávacího procesu, na jehož
základě přijímají účinná opatření. Kontrolní systém a systém interní evaluace není zcela
účinný (viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání). Ve vedení některé povinné
dokumentace byly shledány nedostatky. V ŠVP chybí zpracování předmětu Etika, jeho
organizační podmínky k zařazení, údaje o výuce dalšího cizího jazyka, tělesné výchovy
v anglickém jazyce a volitelných předmětech. Dalším nedostatkem je překročení počtu
žáků ve školní družině nad povolený limit.
Personální podmínky
Pedagogický sbor je stabilizovaný a věkově vyvážený. Osm učitelů není odborně
kvalifikovaných, čtyři si vysokoškolským studiem potřebné vzdělání doplňují. V práci se
žáky se SVP pomáhá speciálním pedagogům asistent pedagoga. Z 12 vychovatelek školní
družiny jsou tři bez odborné kvalifikace. Sedmi začínajícím pedagogům s praxí do tří let
pomáhají pověření uvádějící učitelé. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je
ředitelem školy nastaveno a správně využíváno pro zvyšování kvalifikace pedagogických
pracovníků a podporu výuky podle ŠVP. Účastní se jej všichni pedagogové.
Materiální podmínky
Odborné a kmenové učebny jsou standardně vybaveny. K výuce je vhodně a dostatečně
využívána informační technika, dataprojektory a interaktivní tabule. Vzhledem ke stáří
a provozu budov probíhají postupně podle finančních možností rekonstrukce stavebního
charakteru. K budovám přiléhá velký školní pozemek s atletickým hřištěm, které je v době
mimo vyučování přístupné veřejnosti. K využití volnočasových aktivit je využívána školní
družina, knihovna, atrium školy i hřiště. Materiální podmínky umožňují realizaci ŠVP.
Finanční podmínky
Škola získala účelové dotace určené na bezplatnou výuku českého jazyka přizpůsobenou
potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí, na pokrytí zvýšených nákladů vyplývajících
Česká školní inspekce Inspekční zpráva
Pražský inspektorát Čj.: ČŠIA-218/14-A
3
z pracovněprávních vztahů, na školní potřeby a učebnice, na další vzdělávání
pedagogických pracovníků a činnosti související s kvalitou vzdělávání pro školní adaptaci
a doučování. Dále na nákup učebních a kompenzačních pomůcek při poskytování
základního vzdělávání, což se pozitivně odráží v kvalitě vzdělávání.
V rámci finančních možností škola průběžně obnovuje a rozvíjí materiálně technické
podmínky pro vzdělávání. Hospodaření školy je ziskové. Ekonomickou analýzou nebyla
shledána žádná zásadní rizika, která by ovlivnila naplnění stanovených cílů vzdělávacích
programů. Managementu školy se daří získávat další finanční zdroje a vytvářet dobré
materiální podmínky pro výuku a realizaci školního vzdělávacího programu.
Podmínky k realizaci ŠVP jsou na požadované úrovni.
Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům
Na prvním stupni si žáci nejvíce rozvíjejí kompetence komunikativní a k učení, ojediněle
sociální a personální. Vyučující kladou důraz na procvičování a upevňování učiva,
promyšleně pracují s chybou. Efektivnost vzdělávání podporují častou průběžnou pozitivní
motivací, názorností, při které vhodně zapojují žáky a využívají jejich životní zkušenosti
i mezipředmětové souvislosti. V některých sledovaných hodinách převládala aktivita
učitelek, opomněly i relaxaci nutnou u mladších žáků, což se projevilo jejich únavou
a menším zaujetím k práci. Sebehodnocení žáků i zpětná vazba vyučujícího bylo součástí
vzdělávání pouze v části sledovaných hodin.
Pro žáky 3. – 5. ročníku, kteří vyžadují zvýšenou pedagogickou podporu, je výuka českého
jazyka a matematiky nadstandardně organizována speciálními pedagogy v menších
skupinách (do 15 žáků). Tito žáci mají vytvořen plán speciálně pedagogické podpory, který
je pravidelně vyhodnocován a aktualizován. Speciální pedagogové se jim při výuce
individuálně věnují v souladu s jejich vzdělávacími potřebami.
Učitelé na druhém stupni využívají účinné didaktické a metodické postupy, nejčastěji
řízený rozhovor, výklad a činnosti ve dvojicích či skupinách. Dbají na srozumitelné
seznámení s cílem hodiny a úvodní motivaci. Ve třídách panuje pozitivní a podnětné klima
doprovázené aktivním přístupem žáků k výuce, akceptují předem dohodnutá pravidla
chování. Činnosti žáků jsou často založeny na vzájemné spolupráci a výsledek práce ve
skupině bývá přijat jako společný výstup. Učitelé si ověřují pochopení zadaných úkolů a na
jejich splnění poskytují žákům dostatek času. Názornost výuky, využití ICT techniky,
vyhledávání informací, mezipředmětové souvislosti, zařazování problémových otázek,
práce s textem i sdělování názorů přispívá k efektivitě vzdělávání. Účelné zařazování
motivace, pozitivní využívání chyby, hledání souvislostí a diskuse formují rozvoj
žákovských znalostí i komunikativních, personálních a sociálních dovedností. Dílčím
nedostatkem byla absence vnitřní diferenciace, individuální přístup k žákům se SVP byl
zaznamenán ojediněle. Výuka je vedena věcně a odborně správně, v přátelském
a příjemném klimatu.
Průběh vzdělávání je na požadované úrovni, výuka žáků se SVP ve 3. – 5. ročníku je
v hodinách českého jazyka a matematiky příkladem dobré praxe.
Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům
K vnější evaluaci využívá škola komerční testy, zúčastňují se především 9. ročníky.
V letošním školním roce jsou nadprůměrné výsledky v českém jazyce a matematice,
v anglickém jazyce dosahují žáci výsledků nad průměrem testovaných. Studijní
Česká školní inspekce Inspekční zpráva
Pražský inspektorát Čj.: ČŠIA-218/14-A
4
předpoklady žáků jsou využívány optimálně. Meziroční porovnání 2010/11 (6. ročník) –
2013/14 (9. ročník) vypovídají o nadprůměrných výsledcích v českém jazyce i matematice,
kdy se řadí mezi úspěšnější než 80 % zúčastněných škol. Dotazníkové šetření „Mapa
školy“ v roce 2013 poskytlo analýzu silných i slabých stránek školy, ve většině oblastí
dosáhla nadprůměrných výsledků. Žáci oceňují především vstřícné jednání učitelů a klima
školy. Jejich zákonní zástupci pozitivně hodnotí pedagogickou práci učitelů.
Mezi interní nástroje hodnocení patří srovnávací testy a písemné práce, škola výsledky
vyhodnocuje a přijímá opatření. Vedení školy sleduje celkovou úspěšnost žáků ve
vědomostních, sportovních a uměleckých soutěžích a získává zpětnou vazbu o úrovni
vzdělávacích výsledků.
Škola pravidelně zjišťuje, hodnotí a porovnává výsledky vzdělávání. Vyučující je
projednávají v metodických orgánech a v pedagogických radách, v případě potřeby
stanovují potřebná opatření pro úpravu vzdělávacích postupů.
Přestup dětí z mateřských škol do 1. ročníku probíhá bez problémů. Kontrola prokázala, že
systém interní evaluace není zcela účinný, protože někteří žáci při přechodu z prvního na
druhý stupeň selhávají. U třetiny žáků současného 6. ročníku došlo ke zhoršení o dva až tři
klasifikační stupně v jednom i více předmětech. Tři žáci byli hodnoceni stupněm
dostatečný v novém předmětu občanská výchova, dále dva žáci ve fyzice, stupněm
nedostatečný dva žáci v anglickém jazyce. Učitelé v případě vzdělávacích neúspěchů
nabízejí žákům pouze konzultace či doučování, ti však nabídku využívají pouze výjimečně.
Výrazné zhoršení žáků učitelé neanalyzovali v pedagogické radě.
Škola věnuje pozornost motivačnímu hodnocení žáků formou výchovných opatření.
Pedagogové využívají udělování snížených známek z chování a kázeňská opatření
uvážlivě. Důsledně také sledují absenci žáků, neomluvené hodiny řeší operativně se
zákonnými zástupci. V žákovských knížkách nejsou konkrétní zápisy učiva a chybí
hodnocení některých složek českého jazyka, převládá z jazykové výchovy a hodnocení
písemností.
Poradenské služby jsou zajišťovány výchovnou poradkyní. Na prvním stupni je
sledováním žáků se SVP pověřena speciální pedagožka. Obě vykonávají svoji funkci velmi
zodpovědně vůči žákům. Intenzivně se věnují žákům s výukovými či výchovnými
problémy. Nedostatky byly shledány ve vedení dokumentace o žácích se SVP a ve
zhotovení individuálních vzdělávacích plánů (dále „IVP“). Pro 26 žáků jsou vypracovány
IVP, které nemají strukturu požadovanou legislativou a nejsou vypracovávány
v legislativou požadovaných termínech. Tolerance znevýhodnění žáků se SVP při
písemném projevu byla kontrolou písemností shledána. Při výchovných či vzdělávacích
problémech funguje efektivní spolupráce se školní psycholožkou i s pedagogickopsychologickou
poradnou. Provádí depistáž selhávajících žáků, kterým se následně
pedagogové individuálně věnují. Žákům s poruchami učení je poskytována speciální výuka
čtení s pomocí kompenzačních pomůcek.
Program prevence je účinně nastaven. Této oblasti škola věnuje velkou pozornost. Žáci
absolvují četné preventivní aktivity i stmelovací pobyty žáků 4. a 7. ročníků. Obsahuje
i vzdělávací program pro rodiče v oblasti drogové prevence.
Vzdělává i poměrné velké množství cizinců, pro které dvakrát týdně organizuje doučování.
Individuální péče je jim věnována i při výuce.
Škola dostatečně informuje o své činnosti (třídní schůzky, webové stránky školy, schůzky
se zástupci tříd, komunikace prostřednictvím emailové pošty). Významným partnerem je
i zřizovatel MČ Praha 14, který spolupracoval i při tvorbě Mapy školy.
Výsledky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacímu programu jsou na požadované úrovni.
Česká školní inspekce Inspekční zpráva
Pražský inspektorát Čj.: ČŠIA-218/14-A
5
Závěry
Vedení školy naplňuje strategické cíle vzdělávání deklarované v ŠVP. Ředitel školy
nastavil efektivní systém řízení, účinně podporuje další vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Poradenské služby jsou zajištěny, prevence sociálně patologických jevů přispívá
k bezpečnosti žáků. Personální podmínky jsou z hlediska odborné kvalifikovanosti
standardní, stejně tak i materiální podmínky.
Škola pravidelně a systematicky zjišťuje, hodnotí i porovnává výsledky vzdělávání žáků.
a) Silné stránky školy:
 příjemné přátelské klima,
 příkladem dobré praxe jsou speciálně vytvořené malé kolektivy žáků se
SVP na výuku českého jazyka a matematiky pro 3. – 5. ročník speciálními
pedagogy,
 široká nabídka zájmových kroužků, aktivit a různých projektů, kterými
škola vytváří vhodné podmínky pro rozvoj osobnosti žáka a zároveň
podporuje prevenci sociálně patologických jevů.
b) Školní vzdělávací program není v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem
pro základní vzdělávání,
c) Slabé stránky školy:
 malá diferenciace v běžné výuce
 snížená účinnost kontrolního systému (neúspěšnost při přechodu žáků
z prvního na druhý stupeň),
 záznamy formativního hodnocení v žákovských knížkách.
d) Návrhy na zlepšení stavu školy:
 oddělení školní družiny naplňovat v souladu s právním předpisem nejvýše
do počtu 30 účastníků,
 zkvalitnit nastavení systému kontroly vedením školy
 respektovat učební plán ŠVP, zapracovávat do něj zaváděné změny,
 zkvalitnit vedení dokumentace žáků se SVP, IVP vypracovat v souladu s platnou
legislativou,
 věnovat pozornost častějšímu průběžnému hodnocení všech složek českého jazyka
a výchovných předmětů,
 zvýšit účinnost školního systému interní evaluace
 zaměřit se na uplatnění motivační úlohy hodnocení při přechodu žáků z prvního
na druhý stupeň v nových předmětech fyzika a občanská výchova.
Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 4 školského zákona požaduje
- do 31. května 2014 přijetí opatření ke zlepšení stavu a odstranění zjištěných
nedostatků podle Závěrů písm. b) a zaslání zprávy o odstranění,
Česká školní inspekce Inspekční zpráva
Pražský inspektorát Čj.: ČŠIA-218/14-A
6
Zprávu zašlete na adresu Pražský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6,
případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu
(csia@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu.
Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá
1. Rozhodnutí MHMP č. j. 10 246/2007-21, ze dne 6. 6. 2007, s účinností od 1. 9.
2007
2. Rozhodnutí MŠMT č. j. MSMT-42549/2013-3 ze dne 18. 11. 2013, s účinností od
1. 9.2014
3. Jmenování do funkce ředitele školy ze dne 8. 6. 2005, s účinností od 1. 8. 2005
4. Potvrzení ve funkci ředitele školy ze dne 2. května. 2012,
čj. UMCP14/12/12258/KS/STUD/33
5. Zřizovací listina ze dne 29. 9. 2005
6. Dodatek č. 2, ze dne 22. 12. 2009, kterým se doplňuje zřizovací listina příspěvkové
organizace ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 10. 2009
7. Koncepční záměr rozvoje školy za období školních let 2009/10 až 2013/14
s platností od 1. 9. 2009 do 30. 8. 2014
8. Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2013
9. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Chvaletická platný od 1. 9. 2013
10. Plán hlavních úkolů, cílů a priorit na rok 13/14
11. Plán kontrolní činnosti 2013/2014, Plán hospitační činnosti
12. Organizační řád ze dne 28. 3. 2012
13. Rozvrh vyučovacích hodin pro školní rok 2013/2014 k termínu inspekce
14. Školní řád platný od 24. 10. 2013
15. Záznamy z pedagogických rad vedené od školního roku 2011/2012 k termínu
inspekce
16. Zápisy z metodických orgánů a předmětových komisí od školního roku 2011/2012
k termínu inspekce
17. Výběr třídních knih vedených ve školních letech 2011/2012, 2012/2013
a 2013/2014 k termínu inspekce
18. Přehledy výchovně vzdělávací práce vedené ve školní družině ve školním roce
2012/2013 k termínu inspekce
19. Výsledky interního a externího testování žáků ve školních letech 2011/2012,
2012/2013 a 2013/2014
20. Výroční zprávy za školní roky 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013
21. Školní matrika vedená k termínu inspekce
22. Kniha úrazů vedená od 3. 9. 2007
23. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2013/2014
24. Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014
25. Doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání pedagogických pracovníků k termínu
inspekce
26. Plány dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní roky 2011/2012,
2012/2013 a 2013/2014
27. Rozhodnutí ředitele o právech a povinnostech v oblasti státní správy ve školních
letech 2012/2013 a 2013/2014 k termínu inspekce
28. Zápisy z jednání školské rady
29. Úprava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011, 2012, 2013
30. Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace období 12/2011, 2012, 2013
31. Rozbory nákladů a výnosů v období 13/2011 – 13/2013
32. Finanční vypořádání dotací MŠMT v letech 2010-2013
Česká školní inspekce Inspekční zpráva
Pražský inspektorát Čj.: ČŠIA-218/14-A
7
Poučení
Podle § 174 odst. 14 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu
inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné
připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Pražský inspektorát, Arabská
683, 160 66 Praha 6, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na epodatelnu
csi.a@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele
inspektorátu.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce
k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční
zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo
školském zařízení, jichž se týká, a v Pražském inspektorátu České školní inspekce.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
(razítko)
Mgr. Jana Frojdová, školní inspektorka Frojdová v. r.
Mgr. Jana Pocová, školní inspektorka J. Pocová v. r.
Mgr. Noëlle Kleinová, školní pedagožka Kleinová v. r.
Ing. Michaela Petrášková, kontrolní pracovnice M. Petrášková v. r.
.
V Praze 13. března 2014
Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy
(razítko)
Mgr. Josef Knepr, ředitel školy J. Knepr v. r.
V Praze 27. 3. 2014
Česká školní inspekce Inspekční zpráva
Pražský inspektorát Čj.: ČŠIA-218/14-A
8
Připomínky ředitele školy
D. m. rok Připomínky nebyly podány.