fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Přípravná třída ve školním roce 2023/2024

9.1.
2023

Přípravná třída ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče,

i v příštím školním roce bude v případě zájmu na naší škole otevřena přípravná třída. Zápis do přípravné třídy bude probíhat v termínu konání řádného zápisu do prvních tříd. Termín zápisu bude zveřejněn nejpozději 30 dnů před jeho konáním.

Zařazení dítěte do přípravné třídy musí doporučit školské poradenské zařízení (PPP, SPC). Náplní přípravné třídy je organizovaná činnost dětí – zařazují se různé druhy her (didaktické, konstruktivní, soutěživé), rozhovory, učení (děti vyplňují zábavné pracovní listy, trénují grafomotorická či logopedická cvičení), střídají se výtvarné, pracovní, hudební a pohybové činnosti, vycházky. Tyto činnosti u dětí rozvíjejí nejrůznější oblasti jejich osobnosti – sluchové a zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci, matematické představy, sociální a komunikační dovednosti, hrubou a jemnou motoriku. Vždy je však dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci. Každý den před obědem chodí děti ven na hřiště nebo na vycházku.