fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Přípravná třída ZŠ Chvaletická – základní informace

16.5.
2022

Přípravná třída ZŠ Chvaletická – základní informace

Přípravná třída je určena dětem s odkladem školní docházky a s doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC) o zařazení dítěte do přípravné třídy.

Náplní přípravné třídy je organizovaná činnost dětí – zařazují se různé druhy her (didaktické, konstruktivní, soutěživé), rozhovory, učení (děti vyplňují zábavné pracovní listy, trénují grafomotorická či logopedická cvičení), střídají se výtvarné, pracovní, hudební a pohybové činnosti, vycházky. Tyto činnosti u dětí rozvíjejí nejrůznější oblasti jejich osobnosti – sluchové a zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci, matematické představy, sociální a komunikační dovednosti, hrubou a jemnou motoriku. Vždy je však dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci. Každý den před obědem chodí děti ven na hřiště nebo na vycházku.

Provoz přípravné třídy je od 7.55 hod. do 11.55 hod. Vyučování začíná v 8.15 hod. Vyučovací hodiny jsou rozděleny na kratší časové úseky se střídáním činností podle potřeb dětí.  Po vyučování děti odchází s pedagogem na oběd. Děti mají možnost chodit do ranní školní družiny (6.00-8.00) a do odpolední školní družiny (11.55-17.30). Děti mohou docházet do zájmových kroužků, které škola nabízí. Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Pokud budou děti chodit na obědy do školní jídelny a navštěvovat školní družinu, budou rodiče hradit stravné za obědy a poplatek za školní družinu, případně za kroužky.

Nízký počet dětí v přípravné třídě (maximum je 15 dětí) a možnost přizpůsobení doby výuky, poskytuje vyučujícímu dostatek prostoru pro vytvoření přátelského prostředí, kde se děti zábavnou formou připravují na vstup do 1. třídy. V přípravné třídě se děti neklasifikují. Působení a pokroky dětí v přípravné třídě konzultujeme s rodiči formou osobních konzultací či hromadných třídních schůzek.

Naším hlavním cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah a důvěru ke škole, k pedagogům i ke svým spolužákům a také aby si děti během roční docházky do přípravné třídy osvojily dovednosti a návyky, které jim usnadní nástup do1.třídy.

Rádi bychom vás pozvali na schůzku budoucích prvňáčků a žáků přípravné třídy dne 2. 6. 2022. Těšíme se na vás.

Hana Ráčková, třídní učitelka h.rackova@zschvaleticka.cz

Další informace se dozvíte na osobním setkání rodičů dětí přípravné třídy se zástupci zaměstnanců školy ve čtvrtek 2. 6. 2022 v 17:00 hod ve školní jídelně.