fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informace k přijímacím zkouškám

Zdroj obrázku: pixabay.com
3.1.
2022

Informace k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, předkládám Vám informace k přijímání na střední školy. Pokud budete mít jakýkoli dotaz, obracejte se na mě prostřednictvím mailu m.vesela@zschvaleticka.cz.

Marie Veselá, výchovná poradkyně

Přijímací zkoušky
Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky
Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2021/2022 proběhne:
čtyřleté obory
12. a 13. 4. 2022
Osmileté a šestileté obory
19. a 20. 4. 2022
NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory: 1. termín 10. května 2022, 2. termín 11. května
2022
Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali
přihlášku řediteli střední školy. (tzn. do 1. 3. 2022)
Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2022 (2 přihlášky dostanou žáci ve škole po
vydání pololetního vysvědčení)
do 15. března základní škola vydá zápisový lístek.
Obsah a forma přijímací zkoušky
Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura
a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace.
Školní přijímací zkouška
Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny, a to v
pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, v
období od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání.
Vyhodnocování přijímací zkoušky v případech, kdy je její součástí jednotná přijímací zkouška
U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou:
a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna
b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení
uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v
anonymizované podobě.
• U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání
přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30.
dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o
nepřijetí.
• Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve
škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem (přiděleným uchazeči
nejpozději v den přijímací nebo talentové zkoušky před jejím zahájením) pořadí uchazečů podle
výsledku hodnocení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče, včetně poučení o právních
následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona, a kritéria přijímacího
řízení.
• Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží
lhůta pro odvolání.
• Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději
do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
• Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky
pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole,
kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do
oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového
lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor
středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není
rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.
• Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů
ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
• V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče
nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Škola by měla stanovit, kdy nejpozději před
vydáním rozhodnutí je možné se k podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřit, případně stanovit
uvedený konkrétní termín po obdržení výsledků testů či vyhodnocení školní přijímací zkoušky. V
rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.


Informace k přijímacím zkouškám naleznete vpravo v přílohách.