fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Provozní informace k prezenční výuce od 12. dubna 2021 a testování žáků

11.4.
2021

Provozní informace k prezenční výuce od 12. dubna 2021 a testování žáků


ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA  9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ  918
Vážení rodiče,
rád bych vás seznámil s organizačními opatřeními ZŠ Chvaletická spojenými s nástupem žáků 1. stupně do školy na tzv. „rotační výuku“ a testováním žáků na SarsCov2 od 12. dubna 2021.
Vzhledem k tomu, že s akcí tohoto druhu zatím nemáme zkušenosti a pokyny jsme opět obdrželi na poslední chvíli, je pravděpodobné, že organizační systém budeme ještě „odlaďovat“ průběžně podle zkušeností.
Začal bych zásadní informací. Veškerá tato naše opatření vycházejí z „manuálů, mimořádných opatření i opatření obecné povahy“ vydaných ministerstvem školství a zdravotnictví. V případě Vašeho zájmu je najdete vpravo v dokumentech ke stažení nebo přímo zde. Tyto pokyny a doporučení jsme povinni respektovat. Systém jsme nastavili tak, abychom situaci organizačně zvládli a zároveň abychom udělali maximum pro zajištění zdraví našich dětí i pedagogů.
Rozdělení tříd do rotačního systému
Chápu a rozumím logickým požadavkům některých z vás, aby vaše děti (sourozenci) měly prezenční výuku ve stejném týdnu. Bohužel, vzhledem k tomu, že na první stupeň k nám do školy dochází více než 400 dětí, nejsme schopni rotační výuku zorganizovat tak, aby systém byl  určován podle tohoto požadavku.
Naše rotační výuka vychází základního epideiologického hlediska, aby se na jedné chodbě vyučovalo nejvíce ve dvou třídách/místnostech/ současně. Tím zajišťujeme minimalizaci kontaktu dětí z různých tříd navzájem, potažmo možnost šíření nákazy.
Informace k testování žáků ve škole
Způsob testování žáků 1. – 3. tříd je odlišný od způsobu žáků 4. a 5. tříd.
1. - 3. třídy
Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek v obou tělocvičnách školy. Testovat se žáci budou ve třech časových intervalech (7:30-8:00, 8:00-8:30 a 8:30-9:00). V časovém intervalu 30 minut budou v tělocvičně přítomni pouze žáci jedné třídy s jedním zákonným zástupcem. V určený čas rodiče se svým dítětem vejdou do tělocvičny, kde bude připraveno pro každého žáka jedno testovací místo. Každý rodič otestuje své dítě dle pokynů vyučujícího. K dispozici bude dezinfekce na ruce, ubrousky, testovací sada i hyg. rukavice. Podle pokynu vyučujícího proběhne testování při měření stanoveného časového limitu. Po ukončení testování třídní učitel provede oficiální evidenci výsledků testů. Rodiče použitý test odloží na určené místo.
Žáky s negativním výsledkem testu odvede třídní učitel do třídy, kde bude probíhat výuka, za dosud platných hygienických opatření - chirurgická rouška/respirátor. Dle platných nařízení je ochranný štít nepřípustný.
V případě pozitivního výsledku testu, rodič si své dítě odvede domů. Škola musí pozitivní výsledek testu hlásit hygienické stanici, která určí další postup - termín PCR testu.
Bez výše zmíněného testování (s negativním výsledkem) se není možné, aby se žák prezenční výuky ve škole účastnit.
Výjimku v povinnosti absolvovat antigenní test mají žáci, kteří prodělali onemocnění Covid 19. Tato výjimka platí po dobu 90 dnů po nemoci. V těchto případech škola dle pokynů musí od zákonných zástupců vyžadovat písemné doložení prodělání onemocnění. Je nutné doložit výsledek negativního testu nebo potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Je vyloučeno, aby u dětí 1. – 3. tříd aplikoval test vyučující. Pedagogové nejsou kompetentní k provádění tohoto úkonu. Navíc ředitel nemá kompetenci provedení tohoto úkonu po vyučujících žádat. Proto je nezbytná přítomnost zákonného zástupce, který jediný může test svému dítěti aplikovat.
4. - 5. třídy
Testování těchto žáků proběhne pod dohledem vyučujícího samotestováním během první vyučovací hodiny ve kmenové třídě. Testovací dny jsou pondělí a čtvrtek. Žáci s negativním výsledkem testu zahájí po ukončení testu výuku ve kmenové třídě, za dosud platných hygienických opatření - chirurgická rouška/respirátor. Dle platných nařízení je ochranný štít nepřípustný.
Eventuální pozitivně testovaný žák odejde domů se zákonným zástupcem, bude li přítomen, nebude li zákonný zástupce přítomen, žák se přesune do izolační místnosti, kde bude pod dohledem určeného zaměstnance školy. Škola bude kontaktovat zákonného zástupce, který si dítě ve škole vyzvedne. Případ bude nahlášen hygienické stanici, následovat bude PCR test.
V případě, že by žák v pondělí nebo ve čtvrtek přišel později do školy a nestihl určený čas testování, bude testován po příchodu do školy ve vestibulu školy, dolní nebo horní budovy podle umístění třídy. Zde bude provedeno testování – u žáků 1. - 3. tříd za asistence zákonného zástupce. U žáků 4. - 5. tříd  proběhne samotestování. Vždy bude přítomný pověřený zaměstnanec ZŠ.
Testování ve čtvrtek bude probíhat stejným způsobem jako v pondělí.
Při čtvrtečním testování je zásadní rozdíl.
V případě, že by měl žák pozitivní test ve čtvrtek, odchází do karantény kromě samotného žáka i všichni ostatní žáci jeho třídy a následně budou muset absolvovat PCR test.
V  případě odchodu celé třídy do karantény nebudou žáci mít možnost se v tento den naobědvat ve škole. Rodiče budou mít možnost odebrat si zaplacený oběd svého dítěte ze školní jídelny zatím pouze v čase od 14,00 do 14,20.
Pokud nastane situace, že je výsledek testu nečitelný/chybný, musí se test opakovat, přičemž chybný výsledek bude statisticky zaznamenán.
Průběh testování žáků mimo testovací dny pondělí a čtvrtek.
V případě, že žák nebude v pondělí nebo ve čtvrtek přítomen ve škole, pak jeho testování proběhne první den jeho návratu do školy. Dle instrukcí učitele žák přejde do vestibulu horní nebo dolní budovy, dle umístění třídy. Zde pod dohledem pověřeného zaměstnance školy proběhne testování.
Provoz školní družiny
Vážení rodiče,
chtěl bych vás poprosit o vstřícnost a pochopení. Ve dnech, kdy bude probíhat testování (pondělí, čtvrtek) nejsme z organizačních důvodů v tyto dny schopni zabezpečit provoz ranní družiny.
Děti zdravotníků a pracovníků IZS
O děti zdravotníků a pracovníků IZS se v týdnu, kdy ve třídě jejich dítěte bude probíhat distanční forma výuky, samozřejmě postaráme. Tyto děti budou v tomto týdnu navštěvovat paralelní třídu. O kterou konkrétní třídu se bude jednat Vám oznámí třídní učitel Vašeho dítěte.  Pro umístění do paralelní třídy je nutné škole dodat potvrzení od zaměstnavatele IZS.
Vážení rodiče,
Chtěli bychom Vás požádat o vstřícnost a dodržování všech dosud platných hygienických opatření – dodržování rozestupů, nošení respirátorů, používání dezinfekčních prostředků a neshlukování se v blízkosti školy.
Věříme, že tuto nelehkou situaci společnými silami úspěšně zvládneme.
Děkuji za pochopení!
Mgr. Josef Knepr,
ředitel školy
ředitel školy
Týden 12.-16.4. -lichý
Dolní tělocvična  7:30  - 8:00          1.A                 Horní tělocvična    7:30 – 8:00      1.B
8:00 – 8:30          2.B 8:00 – 8:30      2.C
8:30 – 9:00 3.A 8:30 – 9:00      3.B
Týden 19. – 23.4. – sudý
Dolní tělocvična  7:30  - 8:00          1.C                 Horní tělocvična    7:30 – 8:00      1.D
8:00 – 8:30          2.A 8:00 – 8:30      2.D
8:30 – 9:00 3.C

Vážení rodiče,

rád bych vás seznámil s organizačními opatřeními ZŠ Chvaletická spojenými s nástupem žáků 1. stupně do školy na tzv. „rotační výuku“ a testováním žáků na SarsCov2 od 12. dubna 2021. Vzhledem k tomu, že s akcí tohoto druhu zatím nemáme zkušenosti a pokyny jsme opět obdrželi na poslední chvíli, je pravděpodobné, že organizační systém budeme ještě „odlaďovat“ průběžně podle zkušeností.

Začal bych zásadní informací. Veškerá tato naše opatření vycházejí z „manuálů, mimořádných opatření i opatření obecné povahy“ vydaných ministerstvem školství a zdravotnictví. V případě Vašeho zájmu je najdete vpravo v dokumentech ke stažení nebo přímo zde. Tyto pokyny a doporučení jsme povinni respektovat. Systém jsme nastavili tak, abychom situaci organizačně zvládli a zároveň abychom udělali maximum pro zajištění zdraví našich dětí i pedagogů.

Rozdělení tříd do rotačního systému

Chápu a rozumím logickým požadavkům některých z vás, aby vaše děti (sourozenci) měly prezenční výuku ve stejném týdnu. Bohužel, vzhledem k tomu, že na první stupeň k nám do školy dochází více než 400 dětí, nejsme schopni rotační výuku zorganizovat tak, aby systém byl  určován podle tohoto požadavku. 
Naše rotační výuka vychází základního epideiologického hlediska, aby se na jedné chodbě vyučovalo nejvíce ve dvou třídách/místnostech/ současně. Tím zajišťujeme minimalizaci kontaktu dětí z různých tříd navzájem, potažmo možnost šíření nákazy.

Informace k testování žáků ve škole

Způsob testování žáků 1. – 3. tříd je odlišný od způsobu žáků 4. a 5. tříd.

1. - 3. třídy

Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek v obou tělocvičnách školy. Testovat se žáci budou ve třech časových intervalech (7:30-8:00, 8:00-8:30 a 8:30-9:00). V časovém intervalu 30 minut budou v tělocvičně přítomni pouze žáci jedné třídy s jedním zákonným zástupcem. V určený čas rodiče se svým dítětem vejdou do tělocvičny, kde bude připraveno pro každého žáka jedno testovací místo. Každý rodič otestuje své dítě dle pokynů vyučujícího. K dispozici bude dezinfekce na ruce, ubrousky, testovací sada i hyg. rukavice. Podle pokynu vyučujícího proběhne testování při měření stanoveného časového limitu. Po ukončení testování třídní učitel provede oficiální evidenci výsledků testů. Rodiče použitý test odloží na určené místo.

Žáky s negativním výsledkem testu odvede třídní učitel do třídy, kde bude probíhat výuka, za dosud platných hygienických opatření - chirurgická rouška/respirátor. Dle platných nařízení je ochranný štít nepřípustný.

V případě pozitivního výsledku testu, rodič si své dítě odvede domů. Škola musí pozitivní výsledek testu hlásit hygienické stanici, která určí další postup - termín PCR testu; zároveň dostanete písmené potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu ve škole.

Bez výše zmíněného testování (s negativním výsledkem) se není možné, aby se žák prezenční výuky ve škole účastnit.

Výjimku v povinnosti absolvovat antigenní test mají žáci, kteří prodělali onemocnění Covid 19. Tato výjimka platí po dobu 90 dnů po nemoci. V těchto případech škola dle pokynů musí od zákonných zástupců vyžadovat písemné doložení prodělání onemocnění. Je nutné doložit výsledek negativního testu nebo potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Je vyloučeno, aby u dětí 1. – 3. tříd aplikoval test vyučující. Pedagogové nejsou kompetentní k provádění tohoto úkonu. Navíc ředitel nemá kompetenci provedení tohoto úkonu po vyučujících žádat. Proto je nezbytná přítomnost zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, kteří jediní mohou test dítěti aplikovat.

4. - 5. třídy

Testování těchto žáků proběhne pod dohledem vyučujícího samotestováním během první vyučovací hodiny ve kmenové třídě. Testovací dny jsou pondělí a čtvrtek. Žáci s negativním výsledkem testu zahájí po ukončení testu výuku ve kmenové třídě, za dosud platných hygienických opatření - chirurgická rouška/respirátor. Dle platných nařízení je ochranný štít nepřípustný.

Eventuální pozitivně testovaný žák odejde domů se zákonným zástupcem, bude li přítomen, nebude li zákonný zástupce přítomen, žák se přesune do izolační místnosti, kde bude pod dohledem určeného zaměstnance školy. Škola bude kontaktovat zákonného zástupce, který si dítě ve škole vyzvedne. Případ bude nahlášen hygienické stanici, následovat bude PCR test.

V případě, že by žák v pondělí nebo ve čtvrtek přišel později do školy a nestihl určený čas testování, bude testován po příchodu do školy ve vestibulu školy, dolní nebo horní budovy podle umístění třídy. Zde bude provedeno testování – u žáků 1. - 3. tříd za asistence zákonného zástupce. U žáků 4. - 5. tříd  proběhne samotestování. Vždy bude přítomný pověřený zaměstnanec ZŠ.

Testování ve čtvrtek bude probíhat stejným způsobem jako v pondělí. Při čtvrtečním testování je zásadní rozdíl. V případě, že by měl žák pozitivní test ve čtvrtek, odchází domů všichni žáci třídy. Pozitivně testovaný žák pak bude muset absolvovat PCR test. Negativní výsledek tohoto testu znamená, že nikdo nezůstává v karanténě. V případě pozitivního PCR testu budou muset absolvovat PCR test všichni žáci třídy a dokud nebudou známy výsledky, budou v karanténě.

V  případě odchodu celé třídy do karantény nebudou žáci mít možnost se v tento den naobědvat ve škole. Rodiče budou mít možnost odebrat si zaplacený oběd svého dítěte ze školní jídelny zatím pouze v čase od 14:00 do 14:20.

Pokud nastane situace, že je výsledek testu nečitelný/chybný, musí se test opakovat, přičemž chybný výsledek bude statisticky zaznamenán.

Průběh testování žáků mimo testovací dny pondělí a čtvrtek.

V případě, že žák nebude v pondělí nebo ve čtvrtek přítomen ve škole, pak jeho testování proběhne první den jeho návratu do školy. Dle instrukcí učitele žák přejde do vestibulu horní nebo dolní budovy, dle umístění třídy. Zde pod dohledem pověřeného zaměstnance školy proběhne testování.

Provoz školní družiny

Vážení rodiče,chtěl bych vás poprosit o vstřícnost a pochopení. Ve dnech, kdy bude probíhat testování (pondělí, čtvrtek) nejsme z organizačních důvodů v tyto dny schopni zabezpečit provoz ranní družiny.

Děti zdravotníků a pracovníků IZS

O děti zdravotníků a pracovníků IZS se v týdnu, kdy ve třídě jejich dítěte bude probíhat distanční forma výuky, samozřejmě postaráme. Tyto děti budou v tomto týdnu navštěvovat paralelní třídu. O kterou konkrétní třídu se bude jednat Vám oznámí třídní učitel Vašeho dítěte.  Pro umístění do paralelní třídy je nutné škole dodat potvrzení od zaměstnavatele IZS.


Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás požádat o vstřícnost a dodržování všech dosud platných hygienických opatření – dodržování rozestupů, nošení respirátorů, používání dezinfekčních prostředků a neshlukování se v blízkosti školy. Věříme, že tuto nelehkou situaci společnými silami úspěšně zvládneme.

Odpovědi na vaše případné otázky naleznete zde nebo se obraťte na třídní učitele vašich dětí.


Děkuji za pochopení!

Mgr. Josef Knepr
ředitel školy


Plán testování


Týden 12. 16.4. - lichý

Tělocvična - Dolní budova

7:30 - 8:00    1.A

8:00 – 8:30    2.B

8:30 – 9:00    3.A

Tělocvična - Horní budova

7:30 – 8:00    1.B

8:00 – 8:30    2.C

8:30 – 9:00    3.B


Týden 19. – 23.4. – sudý

Tělocvična - Dolní budova

7:30 - 8:00 1.C

8:00 – 8:30 2.A

8:30 – 9:00 3.C


Tělocvična - Horní budova

7:30 – 8:00 1.D

8:00 – 8:30 2.D


Obrázky