fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

GDPR již v Bakalářích

15.10.
2018

GDPR již v Bakalářích

Vážení rodiče, aplikace GDPR v Bakalářích je již funkční. Děkujeme za trpělivost a věříme, že zvládnete souhlasy vyplnit pokud možno ještě tento týden.

Vážení rodiče, po přihlášení do aplikace BAKALÁŘI jako rodič přes webové rozhraní (pozor, aplikace v telefonech a na tabletech tuto činnost zatím nepodporují) naleznete v levém sloupci odkaz GDPR a PŘEHLED SOUHLASŮ. Zde po kliknutí vyberte jednotlivé souhlasy, u kterých zvolíte v dolní části tlačítko SOUHLASÍM či NESOUHLASÍM.

 

S případnými dotazy se obracejte na j.formanek@zschvaleticka.cz, s technickými problémy na d.pasini@zschvaleticka.cz

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.         Úvodní informace

(1)       Základní škola, Praha 9- Lehovec, Chvaletická 918, se sídlem Praha 9- Lehovec, Chvaletická 918, Psč 198 00, emailová adresa info@zschvaleticka.cz, datová schránka 6tjyzvp, tel: 281 012 391 (dále jen „Správce“), v rámci své činnosti zpracovává jako správce Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a to v rozsahu a za podmínek uvedených níže.

(2)       Tento dokument níže podrobně vyjmenovává, které činnosti zpracování budou probíhat s Vaším souhlasem, a které můžete ovlivnit.

(3)       Správce Vás tímto dále upozorňuje, že provádí taktéž činnosti zpracování osobních údajů probíhajících na základě jiného právního důvodu bez ohledu na to, zda jste k těmto zpracováním udělil(a) souhlas či nikoliv (viz samostatné dokumenty uveřejněné na webových stránkách Správce na adrese www.zschvaleticka.cz, a to v dokumentech „Informace o ochraně osobních údajů“  a  „Seznam agend“).

(4)       Podle žádného obecně závazného právního předpisu nejste povinen/povinna poskytnout Správci Vaše osobní údaje či osobní údaje Vašeho dítěte ani svůj souhlas s jejich zpracováním na činnosti Správce uvedené níže (viz bod 2). Poskytnutí Vašich osobních údajů a osobních údajů Vašeho dítěte můžete odmítnout nebo také nemusíte udělit souhlas se zpracováním, případně již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Takové odvolání je možné učinit e-mailem na e-mailovou adresu Správce info@zschvaleticka.cz, popř. písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla Správce, jemuž je odvolání souhlasu určeno. Poskytujete-li své osobní údaje Správci, činíte tak tedy zcela dobrovolně.

2.         Souhlas se zpracováním osobních údajů

(1)       Zatrhnutím příslušného pole u každého ze souhlasů udělujete souhlas k tomu, aby Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte, které jste sdělil(a) nebo sdělíte Správci, nebo které byly Správcem oprávněně získány od třetích osob či které Správce získal ze své vlastní činnosti, byly zpracovávány za účelem:

a)        Souhlas č. 1 - propagace a prezentace Správce

b)        Souhlas č. 2 - zefektivnění vzdělávání

c)         Souhlas č. 3 - poskytnutí poradenských služeb výchovného poradce a služeb školního metodika prevence v souladu s platnou školskou legislativou v základní poradenské rovině a rozsahu.

d)        Souhlas č. 4 - další rozvoj dítěte

e)         Souhlas č. 5 - účast na uměleckých nebo talentových soutěžích nebo výstavách

 

(JEDNOTLIVÉ SOUHLASY UDĚLÍTE ELEKTRONICKY PO PŘIHLÁŠENÍ NA WWW V APLIKACI BAKALÁŘI V SEKCI GDPR) ZDE

 

3.         Doba, na kterou se uděluje souhlas, a další zpracování

Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené v předchozím odstavci této kapitoly se uděluje na dobu 1 školního roku od poskytnutí tohoto souhlasu.

4.         Příjemci osobních údajů a zpracovatelé

Správce může osobní údaje předat příjemcům, kteří jsou blíže uvedeni v odstavci (2), a dále příjemcům, kteří jsou uvedeni v samostatném dokumentu uveřejněném na webových stránkách Správce na adrese www.zschvaleticka.cz, a to v dokumentu „Seznam agend“). Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně, a to jak vlastními silami, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam bude poskytnut na vyžádání u Správce. Jedná se zejména o externí správce IT sítě, poskytovatele programů na správu školní matriky nebo školní jídelny, subjekty zajišťující archivaci dokumentů, apod.

Máte právo (i) kdykoliv odvolat udělený souhlas, (ii) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (vi) na přenositelnost údajů a taktéž právo (vii) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.