fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ceny obědů od 1. 8. 2019

16.7.
2019

Ceny obědů od 1. 8. 2019

Vážení rodiče, vážení strávníci, vážení přátelé a návštěvníci školní jídelny,
 
máme pro vás dvě zprávy – obě dobré:
 
1)    Od 1. 8. 2019 navyšujeme ceny obědů ve školní jídelně,
ale jen mírně. I po zdražení budeme stále patřit mezi ty nejlevnější 
školní jídelny v širokém dalekém okolí.
 
2)    Ke zvýšení cen přistupujeme po šesti letech. Budeme se snažit,
abychom pro vás podobnou radostnou zprávu měli nejdříve zase až 
v roce 2025.
 
Nové ceny v přehledné tabulce: 

 

 

 

Cena oběda = kolik platím

za 1 oběd od 1. 8. 2019

Potravinová norma = cena surovin 1 oběda

Pozn.

Měsíční paušál (orientačně krát 21 dní …)

Žáci 7 – 10 let

26,-

26,-

Dotovaný oběd

550 Kč

Žáci 11 – 14 let

29,-

29,-

Dotovaný oběd

610 Kč

Žáci nad 15 let

35,-

35,-

Dotovaný oběd

740 Kč

Externí strávníci (sazba DPH 15%)

77,-

42,-

Nedotovaný oběd

1620 Kč

Úhrada za stravování

Finanční limity = cena oběda pro jednotlivé kategorie je stanovena na základě přílohy č. 2 vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 takto:
(strávníci žáci jsou zařazováni do věkových skupin=kategorií na dobu školního roku, ve kterém věku dosahují.
Školní rok trvá podle zákona č. 561/2004Sb, Školský zákon, od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku).
Všichni strávníci platí obědy předem, tj. nejpozději do posledního dne v měsíci musí být uhrazeno stravování na měsíc následující, v případě bezhotovostní úhrady musí být částka složena na účtu školní jídelny. Nezaplacený oběd nemůže být vydán!!
Žáci základní školy hradí obědy bezhotovostně, převodem na účet školní jídelny. Dále je možné posílat peníze na obědy prostřednictvím pošty na účet školní jídelny. Zaměstnanci hradí své obědy v rámci závodního stravování stejnou formou jako žáci. Externí strávníci hradí obědy stejnou formou jako žáci. První dny nebo první měsíc při zahájení stravování je možné obědy hradit hotově v kanceláři školní jídelny.

Úhrada z účtu u Vaší banky:

TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ: K Vašemu účtu v libovolné bance zadat k 20. dni v měsíci /platíme dopředu/ trvalý příkaz k úhradě ve prospěch účtu ŠKOLNÍ JÍDELNY č. 35-2000912359/0800

Žáci 7 – 10 let na částku                            550,- Kč

Žáci 11 – 14 let na částku                          610,- Kč

Žáci nad 15 let na částku                           740,- Kč

Externí strávníci na částku                      1620,-  Kč

Variabilní symbol pro platbu na obědy přidělí NOVÉMU strávníkovi školní jídelna. (Pokud máte již číslo přidělené nebo jste se na něm s jídelnou domluvili, tak zůstává v platnosti celou dobu stravování).  Jedná se o číslo, které vygeneruje počítač. Pokud není u platby uveden správný variabilní symbol, školní jídelna nemůže platbu přiřadit správně k příslušnému strávníkovi. Je nutné věnovat správnému vyplnění tohoto symbolu zvýšenou pozornost. Školní jídelna rovněž nemůže nést odpovědnost za chyby, které jsou způsobené ze strany banky a dojde tak k nepřiřazení platby a v důsledku toho k nevydání nezaplaceného oběda.

Trvalým příkazem je hrazena pevná částka na stravu na následující měsíc.  Přeplatky, které vzniknou jednotlivým strávníkům, budou vráceny na konci školního roku – v červenci -  na účty, uvedené v přihlášce ke stravování. Pokud potřebuje strávník vyúčtování v jiném termínu, je možné se domluvit s vedoucí jídelny. Přeplatky vyplácí jídelna během školního roku také v hotovosti (po domluvě s rodiči nebo zákonnými zástupci strávníků). Strávníci, a zákonní zástupci žáků, nesou odpovědnost za to, že školní jídelně oznámí platné číslo svého účtu.

 

V Praze dne 26. 6. 2019

Mgr. Josef Knepr

Ředitel školy