Provozní řád pro zařízení školního stravování

při ZŠ Chvaletická 918, Praha 9, Lehovec,

pro závodní stravování ZŠ a pro stravování externích strávníků

 

Telefon, fax  281 012 394,  e-mail: m.krtenska@zschvaleticka.cz, www.strava.cz

 

Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků základní a střední školy, závodní stravování zaměstnanců organizace a v rámci doplňkové činnosti stravování externích strávníků. Školní stravování se řídí především vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování a závodní stravování se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování.

 

  1. 1.          Výdej obědů

Výdej obědů probíhá od 11,45 hod do 14,00 hod (nebo dle nařízení vedení školy)

Výdej obědů do přinesených nádob (probíhá odděleně od výdeje obědů) od 11,10 hod do 11,20 hod. Kuchařka vydá oběd pouze po předložení stravenky nebo po identifikaci strávníka prostřednictvím výdejních snímačů a čipu.  STRÁVNÍKŮM, KTEŘÍ NEMAJÍ ČIP ANI STRAVENKU, NEBUDE OBĚD VYDÁN.  STRÁVNÍKŮM, KTEŘÍ NEMAJÍ OBĚD ZAPLACEN, NEBUDE VYDÁN. NEVYZVEDNUTÝ OBĚD NEZNAMENÁ ODHLÁŠKU!!

Strávník, který si zapomene čip, může ráno od 8.00 do 8.15 hod u vedoucí jídelny požádat bezplatně o náhradní stravenku na jeden den.

Při ztrátě čipu si musí strávník zakoupit čip nový. Delší docházka bez čipu opravňuje vedoucí ŠJ dočasně žáka vyloučit ze stravování do doby, než si čip zakoupí. Pokud žák po čase nalezne ztracený čip a má zároveň zakoupen čip nový, může jeden vrátit a budou mu vráceny peníze.

 

  1. 2.          Nárok na dotovanou stravu

Nárok na odběr dotované stravy má každý žák a zaměstnanec školy po řádném přihlášení ke stravování, zaplacení obědů a zakoupení čipu, který slouží k identifikaci strávníka při výdeji obědů a k výběru ze dvou druhů jídla na další dny.

 

Žák – (na základě vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování) má právo odebrat denně oběd. V době nemoci je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti ve škole (např. první den nemoci) si může žák obědy odebrat – do přinesených nádob v době od 11,10 do 11,20. V době řádného výdeje (11,45 – 14,00 hod) bude oběd nandán na talíř a strávník si jej u stolu přendá do přinesených nádob sám.

 

Zaměstnanec ZŠ – (na základě vyhlášky č. 84/2005 o závodním stravování) má nárok na jeden dotovaný oběd   odpracoval-li  pro organizaci nejméně 3 hodiny v uvedený den.                             -  n e m á    n á r o k  na dotovaný oběd v těchto případech:

1)       v době pracovní neschopnosti

2)       v době řádné dovolené nebo neplaceného volna

3)       v době mateřské dovolené

4)       v době studijního volna

                            Pokud si zaměstnanec oběd v době viz bod 1) – 4) včas neodhlásí, do 8.00 hod je poslední možnost odhlášky, je nutné uhradit za tento oběd veškeré náklady a to i přesto, že si oběd nevyzvedne.

 

  1. 3.          Přihlášení ke stravování

Strávník, který se chce stravovat ve školní jídelně (u nezletilých jejich odpovědný zástupce) vyplní „přihlášku ke stravování“, ve které se podrobně seznámí s podmínkami a možností úhrady obědů, vyplněnou přihlášku odevzdá v kanceláři školní jídelny a zakoupí u vedoucí ŠJ „čip“, který slouží k identifikaci strávníka při výdeji obědů, k výběru z 2 druhů jídla na další dny dle jídelníčku a k případnému odhlášení obědů nebo stravenky (žáci středních škol). Externí strávníci nemusí vyplňovat přihlášku ke stravování. S podmínkami stravování jsou seznámeni formou letáčku. Externí strávník se musí při přihlášení ke stravování rozhodnout, zda bude oběd konzumovat v jídelně nebo zda si bude oběd odnášet v přinesených nádobách.

 

 

  1. 4.          Bezkontaktní čipy

        PRODEJ A CENA ČIPU: Cena čipu je 130,- Kč a platí se hotově při nákupu u vedoucí ŠJ. Čip lze zakoupit každý den v době od 8.00 do 8.15 hod nebo v úředních hodinách u vedoucí ŠJ. Stravování lze zahájit až po zakoupení čipu (nebo stravenky). Po ukončení stravování lze nepoškozený čip vrátit do jídelny, která vrátí vložené peníze.

                 

5.        Úřední den kanceláře školní jídelnyje každé úterý od 8.00 do 14.00. Své záležitosti si v jídelně vyřizujte v tento den. Pokud Vám nevyhovuje, domluvte se předem telefonicky nebo e-mailem na návštěvě jídelny.

            

6.        Stravování žáků a studentů střední školy

Pro studenty střední školy platí stejná pravidla jako pro žáky základní školy, jsou zařazeni do kategorie strávníků nad 15 let.

 

7.        Chování žáků ve školní jídelně

- do školní jídelny mohou žáci v době oběda vstoupit pouze na pokyn pracovníka, který vykonává dozor

- do jídelny žáci vstupují přezutí a mají umyté ruce

- žáci se v jídelně chovají slušně, ohleduplně, nekřičí, neběhají a čekají v pořadí na odběr jídla

- dodržují zásady hygieny, společenského chování a stolování

- stravu a nápoje si vyzvedávají samoobslužně u výdejního pultu a to v pořadí tác s příborem, polévka, moučník nebo ovoce, prostřednictvím čipu si odebírají

   jídlo  číslo 1 nebo 2 (podle toho, co si objednali předchozí den), na konci výdejní linky si odeberou nápoj

- použité nádobí a tác odkládají do vyhrazeného okénka a dbají pokynů personálu kuchyně

- strávníci se řídí pokyny pedagogických pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dozor a pracovníků zařízení školního stravování

- v případě opakovaného hrubého porušování slušného chování mohou být žáci vyloučeni ze školního stravování

- žákům ani zaměstnancům není dovoleno odnášet nádobí mimo prostor školní jídelny, žáci si mohou odnášet pouze ovoce

- po obědě zanechávají svoje místo čisté, v případě, že něco rozbijí, vylijí nebo se přihodí drobná nehoda, požádají o pomoc pedagogický dozor

- do školní jídelny není povolen vstup cizím lidem, kteří nemají zakoupen oběd

 

 8.      Odhlašování obědů

Jednotlivý oběd lze odhlásit nejpozději do 8.00 hodin. Oběd na následující dny je možné odhlásit osobně při výdeji obědů, dále osobně u objednávkového  snímače  / do 14.00 hodin/ nebo tel. na čísle 281 012 394. Na tomto telefonním čísle je i non stop záznamník, kde je možné zanechat odhlášku. Školní jídelna dále nabízí možnost komunikace přes internet. Po přihlášení k „internetovému objednávání“ /přihlášku obdržíte v kanceláři jídelny/ si může každý strávník z pohodlí svého domova odhlašovat, přihlašovat, měnit oběd. Přes internet zjistí strávníci aktuální stav konta, rodiče zjistí, jak si děti vyzvedávají obědy. Tento způsob komunikace s jídelnou je zdarma. Provoz internetového odhlašování a přihlašování se řídí pravidly na portálu STRAVA. Jídelníček je na internetu vystaven ve stejném rozsahu, jako je nabízen na objednávkovém terminále v jídelně.

 

Odhlášky z obědů nelze zasílat na e-mailovou adresu školní jídelny.  Ta slouží ke komunikaci jídelny se strávníky, ne k odhláškám.

      

HROMADNÉ ODHLAŠOVÁNÍ VÝLETŮ, škol v přírodě, atd. provede třídní učitel nebo jeho zástupce nejpozději 7 dnů předem u vedoucí jídelny + předá seznam odhlášených dětí s termínem odhlášek. Poslední týden před začátkem hlavních prázdnin nebere jídelna odhlášky – vyprázdnění skladů a uzavření hospodaření ve školním roce.

 

9.       Jídla na výběr

Školní jídelna obvykle připravuje na výběr dvě jídla. Pokud počet přihlášených strávníků k jídlu číslo dvě nepřesáhne dvacet porcí, tak se jídlo z ekonomických důvodů nepřipravuje. Jídelna v tomto případě nemůže dávat tuto skutečnost strávníkům na vědomí. Strávník pak automaticky dostane jídlo číslo jedna.

V některých dnech mohou mít žáci odlišný jídelníček od závodního stravování a externích strávníků. Pouze u žáků je sledován spotřební koš.

 

10.      Úhrada za stravování

Finanční limity = cena oběda pro jednotlivé kategorie je stanovena na základě přílohy č. 2 vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 takto: ( strávníci žáci jsou zařazováni do věkových skupin=kategorií na dobu školního roku, ve kterém věku dosahují. Školní rok trvá podle zákona č. 561/2004Sb, Školský zákon, od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku).

 

 

Všichni strávníci platí obědy předem, tj. nejpozději do posledního dne v měsíci musí být uhrazeno stravování na měsíc následující, v případě bezhotovostní úhrady musí být částka složena na účtu školní jídelny. Nezaplacený oběd nemůže být vydán!!

 

 

 

Cena oběda = kolik platím za 1 oběd

Potravinová norma = cena surovin 1 oběda

Pozn.

Žáci do 6 let

                          20-

20,-

Dotovaný oběd

Žáci 7 – 10 let

23,-

23,-

Dotovaný oběd

Žáci 11 – 14 let

26,-

26,-

Dotovaný oběd

Žáci nad 15 let

31,-

31,-

Dotovaný oběd

Závodní stravování zaměstnanci ZŠ

(sazba DPH 21%)

30,-

37,-

Příspěvek z FKSP 7,38 Kč na 1 dotovaný oběd

Externí strávníci – konzumace oběda mimo jídelnu (do přinesených nádob)

(sazba DPH 15%)

69,-

37,-

Nedotovaný oběd

Externí strávníci – konzumace oběda mimo jídelnu (do přinesených nádob)

(sazba DPH 21%)

73,-

37,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci základní školy hradí obědy bezhotovostně, formou inkasa ze sporožirového účtu nebo formou trvalého příkazu nebo příkazu k úhradě na účet školní jídelny. Dále je možné posílat peníze na obědy prostřednictvím pošty na účet školní jídelny. Zaměstnanci hradí své obědy v rámci závodního stravování stejnou formou jako žáci. Externí strávníci hradí obědy stejnou formou jako žáci.

 

 

Úhrada z účtu u Vaší banky:

 

A: TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ:  K Vašemu účtu v libovolné bance zadat k 20. dni v měsíci /platíme dopředu/ trvalý příkaz k úhradě ve prospěch

účtu ŠKOLNÍ JÍDELNY č. 35-2000912359/0800                    

 

Žáci do 6 let na částku                          420,- Kč

Žáci 7 – 10 let na částku                       490,- Kč

Žáci 11 – 14 let na částku                     550,- Kč

Žáci nad 15 let na částku                      650,- Kč

Zaměstnanci na částku                          550,- Kč

Externí strávníci na částku                      1 500,- Kč                           

 

Variabilní symbol = rodné číslo strávníka, nebo jiný, předem domluvený symbol, který uvedete do přihlášky ke stravování. Pokud není u platby uveden správný variabilní symbol, školní jídelna nemůže platbu přiřadit správně k příslušnému strávníkovi. Je nutné věnovat správnému vyplnění tohoto symbolu zvýšenou pozornost. Školní jídelna rovněž nemůže nést odpovědnost za chyby, které jsou způsobené ze strany banky a dojde tak k nepřiřazení platby a v důsledku toho k nevydání nezaplaceného oběda.

 

 

B: SPOROŽIRO = inkaso z Vašeho účtu u České spořitelny /z jiných bank zatím nelze/

- ve Spořitelně zadat „souhlas s inkasem“

- stanovit limit / doporučujeme: žáci 1 500,-Kč nebo bez limitu, zaměstnanci 1500,-Kč/, do kterého si může jídelna inkasovat z Vašeho účtu – pro případy, kdy se stravné nestrhne v termínu a je nutné po dohodě se strávníkem inkasovat na následující měsíc dvě částky

- variabilní symbol = rodné číslo strávníka, nebo jiný, předem domluvený symbol

- číslo sběrného účtu = 0101048011/0800  (ČS Praha 9, Verneřická 408 – pobočka) TOTO ČÍSLO POUZE U INKASA ZE SPOROŽ. ÚČTU!!

Společně s vyplněnou přihláškou předat vedoucí jídelny „Potvrzení bankovního spojení pro příjemce inkasních plateb“ /požadujte ve Spořitelně/. Toto potvrzení je doklad, že banka souhlas s inkasem řádně zavedla.

 

Trvalým příkazem hradíte každý měsíc pevně stanovenou částku, inkasem ze sporožirového účtu se vždy hradí přesná částka na další měsíc, případně snížená o obědy odhlášené v minulém období. Přeplatky, které vzniknou jednotlivým strávníkům, budou vráceny na konci školního roku – v červenci na účty, uvedené v přihlášce ke stravování. Pokud potřebuje vyúčtování v jiném termínu, je možné se domluvit s vedoucí jídelny. Přeplatky vyplácí jídelna během školního roku také v hotovosti po domluvě s rodiči nebo zákonnými zástupci strávníků.

 

11.      Ukončení stravování

Stravování musí být zrušeno osobně, písemně nebo telefonicky u vedoucí ŠJ. Po zrušení stravování je možné vrátit jídelně nepoškozený „čip“ a požádat o vrácení částky, za kterou byl zakoupen. Částka se vrací v plné výši. Žáci, kteří vychází z 9. třídy, jsou odhlašováni automaticky. Nevyzvednutý oběd neznamená odhlášku. Nevyzvednutý oběd propadá a není nárok na vrácení peněz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento provozní řád ŠJ vstupuje v platnost dnem 1. září 2015                                                                                                                                                                                                                                        

Mgr. Josef K n e p r

                                                                                                                                                                  ředitel školy